Přihláška za člena ve Wordu

      Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno, z.s.

V roce 1954 byl založen Vojenský soubor písní a tanců JÁNOŠÍK, který působil v Olomouci a v Brně. Po 39 letech se jeho přímým nástupcem a pokračovatelem v umělecké činnosti stal roku 1993 Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Brno. Pro zachování dlouholeté kulturní tradice lidového umění, kterou VSPT JÁNOŠÍK svou činností vytvořil, byla, v souvislosti se zánikem spoluzřizovatele Besedního domu ROH Královopolské strojírny, dne 10. 4. 1993 založena Folklorní nadace VSPT JÁNOŠÍK, jejímž základním cílem byla podpora sdružování jednotlivců a kolektivů rozvíjejících kulturní tradice a lidové umění moravských, českých i slovenských národopisných regionů  a v neposlední řadě podpora v činnosti Vojenského uměleckého souboru Ondráš.

Po legislativních úpravách zákona o nadacích správní rada FN VSPT JÁNOŠÍK dospěla k závěru, že činnost nadace by nebyla za těchto nových podmínek možná a proto bylo dne 22. 9. 1998 založeno Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno, které se k 1. lednu 2014 stalo, ze zákona, spolkem, který se řídí mj. jeho  stanovami (www.fosjanosik.cz) a jeho hlavním posláním je sdružovat děti, mládež i dospělé osoby za účelem podpory jednotlivců a kolektivů rozvíjejících lidové umění a národní kulturu ČR.

Zdrojem majetku FOS JÁNOŠÍK Brno, z.s.(dále jen FOSJ) pro rozvíjení činnosti jsou zejm. příjmy z členských příspěvků, granty, dotace a příspěvky státu, fyzických a právnických osob jakož    i příjmy z činnosti při naplňování cílů FOSJ a z výnosů majetku FOSJ.

Rozhodnete-li se stát členem FOS JÁNOŠÍK nabízíme Vám:

 • informace o konání významných folklorních akcí organizovaných nebo spoluorganizovaných FOSJ (F SCÉNA, Ondrášova valaška, koncerty a vystoupení folklórních a uměleckých kolektivů, DTS ONDRÁŠEK, ale i VUS ONDRÁŠ, společenské akce, plesy a další) prostřednictvím www.fosjanosik.cz),
 • zprostředkování společenských akcí, významné firemní akce (školení, výročí, vyhodnocení) s kulturním programem v netradičních prostorách
 • zprostředkování vystoupení a koncertů našich předních amatérských, profesionálních uměleckých kolektivů z celé ČR, ale i ze zahraničí.
 • zprostředkování pedagogů pro výuku folklorního tance, hudby a zpěvu. poradenství pro nákup krojů, folklorního materiálu, zpěvníků, audio a video materiálu,
 • shlédnutí videodokumentů z činnosti souborů od roku 1954
 • slevy ze vstupného na vybrané akce organizované pouze FOSJ (mimo benefičních akcí)
 • slevy při účasti na vzdělávacích akcích organizovaných FOSJ

Máte-li zájem stát se členem FOS JÁNOŠÍK Brno,

 vyplňte přihlášku a zašlete ji na níže uvedenou adresu.

Základní členský příspěvek činí minimálně 200,- Kč/rok

je jednou z podmínek pro získání členství ve FOS JÁNOŠÍK Brno.

Děti do 15 let, studenti a důchodci: 100,- Kč/rok.

Členský příspěvek lze uhradit nejlépe převodem na účet,

zaslanou poštovní poukázkou nebo hotově po domluvě.

(Dotazy na brno@fosjanosik.cz nebo 724 803 290).

            

KONTAKT:

 

Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno, z. s.

Bulharská 2172/122

612 00 BRNO

mobil: 724 803 290

email: brno@fosjanosik.cz

IČ   : 657 61 707; DIČ: CZ65761707 – nejsme plátci DPH

Bankovní spojení: Fio banka číslo účtu: 290 192 2028 / 2010

Variabilní symbol je evidenční číslo členského průkazu

(nebo do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení)

Přihláška ke členství
 

do Folklorního sdružení JÁNOŠÍK Brno

 

                                                                                      č. průkazu:

 

Titul, příjmení, jméno: ……………………………………………………….

 

Datum narození: ………………………………………………………………

 

Trvalé bydliště: ………………………………………………….…………….

 

e-mail:…………………………….… mobilní telefon …….…………………

 

Roční členský příspěvek: …………. Kč

Shora označená osoba se tímto přihlašuje za člena spolku, současně prohlašuje, že se zavazuje splnit uhrazovací povinnost členského příspěvku vůči spolku a že souhlasí se zpracováním a uchováváním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů

 • FOS Jánošík Brno, z.s. zpracovává základní identifikační a kontaktní údaje (zejm. jméno, příjmení, bydliště, kontaktní údaje apod.) svých členů, event.. rodičů či zmocněných zástupců.
 • Zpracování provádí na základě zákonné povinnosti a oprávněného zájmu, výlučně za účelem naplnění svých cílů dle příslušné zřizovací listiny.
 • Údaje nejsou předávány jiným příjemcům.
 • Subjekty údajů jsou oprávněny požadovat informace o zpracování osobních údajů.  
 • Souhlasím s využíváním poskytnutých identifikačních údajů, jakož i obrazových a zvukových záznamů souvisejících s naplňováním cílů FOS Jánošík Brno, z.s. dle platných stanov, jejichž obsah je mi znám.

Datum udělení souhlasu ……..…… 20_____

 

Dne:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .        Podpis:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Průkaz člena FOS JÁNOŠÍK Brno zašleme po schválení přihlášky  ve správní radě   a po úhradě členského příspěvku. Stanovy jsou k nahlédnutí na www.fosjanosik.cz

úprava provedena 1.2.2021

adresa:
Obřanská 646/13
Maloměřice, 614 00 Brno
tel: +420 724 803 290
email: brno@fosjanosik.cz
ID datová schránka: tbvh447